Intake
Er worden na het telefonische aanmeldgesprek twee intakegesprekken gepland om je klachten, persoonlijke situatie en hulpvraag te inventariseren. Het derde gesprek is het adviesgesprek waarin het behandelplan wordt overlegd. In het behandelplan vind je; de samenhang van je klachten en wat er aan de hand is (diagnose); de doelen die je wilt bereiken; welke vorm van therapie je gaat krijgen en de verwachte behandelduur. Mocht na de intake blijken dat elders een andere vorm van behandeling meer resultaat zal geven en/of ik je niet te bieden heb wat er nodig is, dan help ik bij de verwijzing. 

De behandelsessies nemen 1 uur per sessie in beslag en worden wekelijks of 1 keer per 2 weken ingepland.

Werkwijze en visie.  Mijn werkwijze is transparant, we bespreken samen je leerdoelen en op welke manier je die kunt gaan bereiken. Ik streef naar een betrokken en veilig leerklimaat. Psychotherapie gaat mijn inziens over zelf gaan zien wat je kunt en wilt veranderen in je leven of gaan leren accepteren wat je niet kunt veranderen. Elke stap in dit proces gaat niet automatisch,  daarvoor is moed en doorzettingsvermogen nodig. Ik wandel een stukje met je mee in je proces en wanneer jij voldoende vertrouwen hebt gekregen, dat je de goede kant op gaat, nemen we afscheid. Ik werk integratief, dat betekent dat ik verschillende therapievormen kan inzetten naar gelang wat er nodig is. Ik werk uitsluitend met evidenced based behandelmethodes, volgens de richtlijnen en GGZ zorgstandaard. Middels E-health kunnen thuis online behandelmodules (van Therapieland) ter aanvulling gevolgd worden. Wanneer een therapiesessie om welke reden dan ook niet face to face op de praktijk kan plaatsvinden is er de mogelijkheid om een online consult via beveiligd Beeldbellen in te plannen.

De behandelmethoden:

CGT: Cognitieve gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen. Maar meestal wordt aan beide aspecten gewerkt.

EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om trauma’s te verwerken. EMDR wordt toegepast bij PTSS en traumagerelateerde problematiek. Ook bij angstklachten of een negatief zelfbeeld kan EMDR een onderdeel zijn van de behandeling.

Schematherapie. Wanneer je als kind bent opgegroeid in een instabiele, onveilige of liefdeloze omgeving heeft dat impact op hoe je je ontwikkeld. Vaak zien we een negatief zelfbeeld en allerlei ongezonde copingmechanismen ontstaan. Schematherapie is een goede behandeling, als het je al langere tijd moeilijk lukt om met je gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en je hierdoor problemen krijgt met relaties, werk en/of studie.

ACT: Acceptatie en Commitment therapie. We leven in een welvaart waar we alles hebben, maar psychisch lijden is nog nooit zo hoog geweest. De norm = gelukkig zijn. Negatieve of onplezierige emoties en ervaringen horen daar niet bij en moeten vermeden of onder controle worden gehouden. Lukt dat? Nee. Juist die vermijding en controle wordt het grootste probleem. We weten bijv. niet meer hoe we met tegenslag of verdriet moeten omgaan…. ACT heeft als doel om je psychologisch flexibeler te maken, waardoor je bewuster en meer volgens jouw eigen waarden leeft.

E-health Therapieland: online thuis, in je eigen tijd, verder werken aan je klachten met begeleiding van een videotherapeut en huiswerkopdrachten.

Klachtenregeling : Indien je niet tevreden bent over de behandeling is het van groot belang dit tijdig met elkaar te bespreken om te proberen tot een oplossing te komen. Daar kan eventueel een bemiddelaar van de LVVP bij ingeschakeld worden. Mocht dit alles niet lukken is er de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen). De LVVP-klachtenfunctionaris is per mail bereikbaar : LVVP@klachtencompany.nl, of per telefoon 088-2341606. Zie de website van de LVVP (lvvp.info).